دسته: Uncategorized

فهرست درس های سطح یک آمریکن

فهرست درس های سطح یک آمریکن

  Level 1 ************************************************************************************************************************ Lesson 1 تلفظ الفبای آمریکایی آزمون الفبا مکالمات سلام و خداحافظی آشنایی با کلمات دیگری  که برای سلام و خداحافظی استفاده می شوند. ویدئوی کلمات دیگری  که برای سلام و خداحافظی استفاده می شوند. Lesson 2 مفرد و جمع ضمایر فاعلی چند نکته جالب جملات ساده منفی کردن جملات ساده سوالی کردن جملات ساده تمرین Lesson 3 اعداد و صفت رنگ ها اعضای بدن Here و There حرف تعریف A, َAn, The On This, That, These, Those Lesson 4 صفت 2 صفات ملکی Wh Questions 1 جمع شکسته مخفف Lesson 5 Wh Questions 2 on/in اعداد...